f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
ลงวันที่ 02/03/2564

วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี
พร้อมด้วย นายถาวร กุลตุ้ม หัวหน้างานพัสดุ และสัญญา
ร่วมพิธีถวาย สักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี


'