f
ประชุมบ้านพัก ครั้งที่ 2/2564
ลงวันที่ 16/06/2564

นายชาติพงษ์ รตโนภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

ประธานกรรมการที่พักอาศัยของทางราชการ

พร้อมด้วย คณะกรรมการที่พักอาศัยของทางราชการ

เข้าร่วมประชุมบ้านพัก ครั้งที่ 2/2564

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การรื้อถอนบ้านพัก,

การซ่อมแซมรั้วบ้านพักของทางราชการ,

การติดตามความต้องการ และการดำเนินการของแต่ละชุมชน,

การพิจารณางบบ้านพัก ปี 2565

และพิจารณาการขอเข้าบ้านพักอาศัยของทางราชการ

การขอย้าย-สับเปลี่ยน และการส่งคืนบ้านพัก

ในวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 14


'