f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 06/10/2564

          พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด 70 ปี โดยพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ในประเทศ ซึ่งพระราชกรณียกิจอันโดดเด่น คือ 1. โครงการแกล้งดิน 2. โครงการปลูกหญ้าแฝก 3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน 4. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 5. ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล 6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรทฤษฎีใหม่ 7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 8. โครงการฝนหลวง 9. กังหันน้ำชัยพัฒนา


'