f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อNatural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม)
ลงวันที่ 06/09/2564

ตามที่ กรมทางหลวง ได้มีโครงการ ซื้อNatural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา แบบ
สี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซื้อ Natural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์นิคมเขาพนมสาทร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒,๑๕๑,๕๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


'