f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ประกาศปิดช่องทางจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 344 กม. 6+330 (ขาเข้าชลบุรี) โดยมีรายละเอียดแผนการปฎิบัติงานแนบ
ลงวันที่ 11/10/2564

ประกาศปิดช่องทางจราจรชั่วคราว วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2564

บนทางหลวงหมายเลข 344 กม. 6+330 (ขาเข้าชลบุรี) โดยมีรายละเอียดแผนการปฎิบัติงานแนบ


'