f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ( RMC ) ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ที่ กม.89+235 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เ 21/07/2564 ชบ.(eb)27/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ( RMC ) ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ที่ กม.89+235 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี 27/05/2564 ชบ.(eb)26/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนชำรุด จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 3 12/03/2564 ชบ.(ข)1/2564/02 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ ระหว่าง กม.๖๘+๓๐๐ - กม.๗๖+๔๐๐, ระหว่าง กม.๗๖+๔๐๐ - กม.๑๐๖+๗๐๐,ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ ระหว่าง กม.๑+๘๗๕ - กม.๕+๕๐๐, ระหว่าง กม.๕+๕๐๐ - กม.๓๒+๑๕๐, ระหว่าง กม.๓๒+๑๕๐ - กม.๖๒+๖๐๐ ปริมาณงาน ๕ แห่ง (ปริมาณงาน ๒๓๑ ตร.ม.) 14/01/2564 ชบ.(eb)25/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯชำรุด จำนวน 35 รายการ 04/12/2563 ชบ.(ข)1/2564/01 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕๖+๘๕๐ - กม.๕๘+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 ชบ.(eb)24/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเก่า - พานทอง ตอน ๕ ที่ กม.๒+๐๕๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 ชบ.(eb)23/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 จ้างเหมาทำการงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๑๓+๘๖๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/11/2563 ชบ.(eb)22/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเก่า - พานทอง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๐+๓๖๖ - กม.๔+๗๕๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓,๗๙๒ เมตร) 27/11/2563 ชบ.(eb)19/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองรี - หนองปรือ ที่ กม.๑๓+๔๗๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2563 ชบ.(eb)21/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเก่า - พานทอง ที่ กม.๕+๒๖๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/11/2563 ชบ.(eb)20/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๐ ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง ระหว่าง กม.๕๒+๙๐๐ - กม.๕๕+๖๖๗ ปริมาณงาน ๓๙,๐๗๘ ตร.ม. 26/11/2563 ชบ.(eb)16/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 จ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ที่ กม.๑๙+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๗,๘๑๐ ตร.ม.) 26/11/2563 ชบ.(eb)15/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน ๖ ระหว่าง กม.๒+๑๘๕ - กม.๓+๕๙๐ ปริมาณงาน ๓๙,๓๔๐ ตร.ม. 26/11/2563 ชบ.(eb)17/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๖๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ตอน ๑ ที่ กม.๔+๒๔๕ (สะพานข้ามแยกบายพาสพนัส) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/11/2563 ชบ.(eb)18/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ