f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา -อ.สัตหีบ ตอน 2 ระหว่างกม.160+500 - กม.168+700
ลงวันที่ 06/01/2564
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564
นายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 เป็นประธาน ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.พัทยา -อ.สัตหีบ ตอน 2 ระหว่างกม.160+500 - กม.168+700 โดยมีนายนวพล พรหมจารีย์ เป็นนายช่างโครงการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณูปโภค ณ สำนักงานโครงการ

'