f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
หน่วยงานไฟสัญญาณจราจร
ลงวันที่ 25/12/2562

นายอภิวัฒน์  มะณีแสง

หัวหน้างานไฟสัญญาณจราจร

 

 ลำดับที่
 รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง
1 นายกีรติ ภูคงน้ำ พนักงานราชการ
2 นายพิทักษ์ อารีวงษ์ พนักงานราชการ

 งานในความรับผิดชอบ

1. งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร
2. งานซ่อมไฟกระพริบ
3. งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


'