วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17/11/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
2 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 17/09/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
3 โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ 30/09/2564 ผศน.2/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
4 โครงการจ้างเหมาระบบสื่อสารข้อมูลสำรอง (Backup Link) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมทางหลวงกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค 30/09/2564 ผศน.1/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
5 โครงการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทางหลวง 19/10/2564 ผศน.3/2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 21/07/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หน่วยจัดเก็บข้อมูล 19/07/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
8 โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายหลัก (Backbone) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทางหลวง 09/08/2564 ผศน..7/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
9 จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 08/07/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24/06/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
11 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนดลยีสารสนเทศ 28/05/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16/02/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
13 จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 29/01/2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
15 โครงการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ (Fiber Optic) ระหว่างอาคารปฏิบัติงานของหน่วยงานกรมทางหลวงภูมิภาค 17/11/2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ.
แสดง 1 ถึง 15 จาก 49 รายการ