f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ตู้ปันสุข
ลงวันที่ 18/05/2563

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายรุ่งโรจน์  สถิตย์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ไ้ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายรุ่งโรจน์  สถิตย์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ไ้ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายรุ่งโรจน์  สถิตย์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง ใส่ตู้ปันสุข เพื่อแบ่งปันและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ไ้ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

'