f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ม.บ้านฉาง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
ลงวันที่ 19/02/2563

วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง

วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง
วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง
วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง
วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง
วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง
วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง
วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง
วัน?พุธ?ที่? 19? กุมภาพันธ์? 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง? มอบหมายให้เจ้า?หน้าที่?หมวด?ทางหลวง?บ้านฉาง? เข้า?ร่วม?โครงการ? "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5? ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนา?คุณภาพ?ชีวิต?ผู้สูงอายุ? องค์?การบริหาร?ส่วน?ต?ำ?บล?สำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง? จังหวัดระยอง

'