f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สายอ.บ้านฉาง-ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง
ลงวันที่ 10/04/2562

 

 

  

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3376 สาย อ.บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง กม.1+000 - กม. 23+000

สัญญาที่

สท.2/17/2562  ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2562

วันเริ่มต้นสัญญา

21 กุมภาพันธ์ 2562

วันสิ้นสุดสัญญา

7 ตุลาคม 2564

ระยะเวลาทำการ

960 วัน

ค่างานตามสัญญา

857,274,000.00  บาท

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนไทพิพัฒน์

มาตรฐานทาง

ชั้นพิเศษ

 

 

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มกราคม  2565

ผลงานประจำเดือน

0.260 %

ผลงานรวมได้

99.605 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100 %

ช้ากว่าแผน

-  0.395 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

--------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  ธันวาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

0.543 %

ผลงานรวมได้

99.345 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100 %

ช้ากว่าแผน

-  0.655 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

--------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2564

ผลงานประจำเดือน

1.037 %

ผลงานรวมได้

98.802 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100 %

ช้ากว่าแผน

-  1.198 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

--------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  ตุลาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

2.200 %

ผลงานรวมได้

97.766 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100 %

ช้ากว่าแผน

-  2.234 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

--------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กันยายน  2564

ผลงานประจำเดือน

0.697 %

ผลงานรวมได้

95.566 %

แผนงานประจำเดือน

0.044 %

แผนงานรวม

100 %

ช้ากว่าแผน

-  4.434 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

--------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  สิงหาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

3.448 %

ผลงานรวมได้

94.869 %

แผนงานประจำเดือน

0.255 %

แผนงานรวม

99.956 %

ช้ากว่าแผน

-  5.087 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

--------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กรกฎาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

2.409 %

ผลงานรวมได้

91.422 %

แผนงานประจำเดือน

1.694 %

แผนงานรวม

99.701 %

ช้ากว่าแผน

-  8.279 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

--------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มิถุนายน  2564

ผลงานประจำเดือน

2.635 %

ผลงานรวมได้

89.013 %

แผนงานประจำเดือน

4.141 %

แผนงานรวม

98.007 %

ช้ากว่าแผน

-  8.994 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

4.371 %

ผลงานรวมได้

86.378 %

แผนงานประจำเดือน

6.744 %

แผนงานรวม

93.866 %

ช้ากว่าแผน

-  7.488 %


ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  เมษายน  2564

ผลงานประจำเดือน

3.550 %

ผลงานรวมได้

82.007 %

แผนงานประจำเดือน

5.837 %

แผนงานรวม

87.122 %

ช้ากว่าแผน

-  5.115 %


ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

-------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มีนาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

3.929 %

ผลงานรวมได้

78.457 %

แผนงานประจำเดือน

5.843 %

แผนงานรวม

81.285 %

ช้ากว่าแผน

-  2.828 %


ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2564

ผลงานประจำเดือน

3.917 %

ผลงานรวมได้

74.528 %

แผนงานประจำเดือน

4.896 %

แผนงานรวม

75.442 %

ช้ากว่าแผน

-  0.914 %


ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - การประปา ท่ออยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - ท่อประปาของเทศบาลตำบลมะขามคู่อยู่ในแนวที่ก่อสร้าง กม.14+600 - กม.23+000

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

-------------------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มกราคม  2564

ผลงานประจำเดือน

4.945 %

ผลงานรวมได้

70.611 %

แผนงานประจำเดือน

5.261 %

แผนงานรวม

70.546 %

เร็วกว่าแผน

+  0.065 %

ปัญหาและอุปสรรค

     - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เสาไฟฟ้าอยู่ในแนวที่ก่อสร้าง

     - การประปา ท่ออยูาในแนวที่ก่อสร้าง

     - ท่อประปาของเทศบาลตำบลมะขามคู่อยู่ในแนวที่ก่อสร้าง กม.14+600 - กม.23+000

     - ต้นไม้ในเขตทางหลวงติดขัดการก่อสร้าง

-------------------------------------------------------------------------------


'