แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงสร้างองค์กร
ลงวันที่ 31/10/2561

     

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ 

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม 

งานสารบรรณ

หมวดทางหลวงบ้านฉาง 

งานอำนวยความปลอดภัย 

งานการเงินและบัญชี 

หมวดทางหลวงทับมา 

งานวางแผน 

งานพัสดุและสัญญา 

หมวดทางหลวงเชิงเนิน

งานปรับซ่อม

งานสารสนเทศ 

หมวดทางหลวงปลวกแดง 

งานไฟฟ้า

 

 

หมวดทางหลวงแกลง 

 

 

หมวดทางหลวงวังจันทร์ 

 

      

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำอธิบายภาษาไทย 28 ดาวน์โหลด

'