f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ระหว่าง กม.247+394 - กม.247+884 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 27/03/2563 รย./eb/30/2563 แขวงทางหลวงระยอง
77 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอเมืองระยอง (งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนระยอง - กะเฉด - ป่าเตียน ช่วง กม.ที่ 228+243 - 244+420 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง) ปริมาณงาน 5 แห่ง 17/03/2563 รย.6/2563 แขวงทางหลวงระยอง
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-ป่าเตียน ตอน 1 ระหว่าง กม.260+600 - กม.261+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 17/03/2563 รย.11/2563 แขวงทางหลวงระยอง
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-ป่าเตียน ตอน 2 ระหว่าง กม.266+110 - กม.266+710 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddind) 17/03/2563 รย.10/2563 แขวงทางหลวงระยอง
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอเมืองระยอง (งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงหมายเลข 364 ตอนทางเลี่ยงเมืองระยอง ช่วง กม.ที่ 0+680 - 1+680 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง)ปริมาณงาน 23,993 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง (งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ช่วงกม.ที่ 10+613 - 15+420 ปริมาณงาน 1แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์(e-bidding) 16/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย ช่วง กม.ที่ 2+460 - 5+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 16/03/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านเพ-ท่าเรือแกลง ระหว่าง กม.2+575 - กม.3+955 ปริมาณงาน 16,548 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2563 รย.19/2563 แขวงทางหลวงระยอง
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย-บ้านค่าย ระหว่าง กม.14+820 - กม.16+045 ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2563 รย.20/2563 แขวงทางหลวงระยอง
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง (งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย ช่วง กม.ที่12+600 - 13+660 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) ปริมาณงาน 23,320 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2563 รย.3/2563 แขวงทางหลวงระยอง
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 364 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองระยอง ระหว่าง กม.2+020 - กม.2+124 และ กม.2+778 - กม.3+178 ปริมาณงาน 2แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 รย./eb/13/2563 แขวงทางหลวงระยอง
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+164 - กม.5+960 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 รย.4/2563 แขวงทางหลวงระยอง
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+020 - กม.0+785 ปริมาณงาน 16,420 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11/03/2563 รย.14/2563 แขวงทางหลวงระยอง
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+160 ปริมาณงาน 21,600 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11/03/2563 รย.22/2563 แขวงทางหลวงระยอง
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล -เขาน้อย ระหว่าง กม.10+620 - กม.11+905 ปริมาณงาน 28,265 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 11/03/2563 รย.23/2563 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 76 ถึง 90 จาก 110 รายการ