f
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 24/11/2564 ถึง 01/12/2564 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป