f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/11/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 3466 ตอน บ้านเก่า - พานทอง ระหว่าง กม. 4+400 - กม. 5+550
2 22/11/2564 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทาลหลวงหมายเลข 3401 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ระหว่าง กม. 0+000 - กม. 1+790
3 21/10/2564 วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ประกาศปิดช่องทางจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 34 ที่ กม.55+215
4 12/10/2564 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เรื่อง การจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2566
5 11/10/2564 ประกาศปิดช่องทางจราจรชั่วคราว บนทางหลวงหมายเลข 344 กม. 6+330 (ขาเข้าชลบุรี) โดยมีรายละเอียดแผนการปฎิบัติงานแนบ
6 06/09/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อNatural Rubber Guide Post (เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม)
7 27/07/2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ( RMC ) ในเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ที่ กม.89+235 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง
8 07/07/2564 วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นายพิสิษฐ์ จันทร์กล้า ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ)
9 07/07/2564 ประชุมเจ้าหน่้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
10 02/06/2564 1 มิถุนายน 2564 ประชุมประจำเดือน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 21/04/2564 ขอเชิญประชาชนร่วมสำรวจให้ความพึงใจต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
12 31/03/2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ประชุมเพื่อหารืองานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่งเนื่องจากติดขัดสาธารณูปโภค
13 24/03/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ติดตามผลการดำเนินงานซ่อมสะพานต่างระดับหนองไม้แดง บนทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.0+000
14 22/02/2564 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานติดตามผลการดำเนินงานซ่อมสะพานต่างระดับหนองไม้แดง บนทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมืองชลบุรี ที่ กม.0+000 ด้านขวาทาง ขาไปกรุงเทพฯ
15 03/02/2564 ??ประชาสัมพันธ์?? แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ประกาศปิดช่องทางจราจร บนสะพาน 1 ช่องทาง ถนน บ้านเก่า-พานทอง