f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
Chonburi 2 highway district
วิสัยทัศน์ : เดินทาง.....บนทางหลวงอย่างปลอดภัย สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้ใช้บริการ
ขออนุญาตปิดการจราจรชั่วคราว งานจ้างเหมาก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยและจุด Check Point บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ศรีราชา - พัทยา จ.ชลบุรี
ลงวันที่ 02/07/2564

'