f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
สรุปประชุมการบันทึกข้อมูลงานถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 15.30 น. นายคมกฤต ดีจังวิภาต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ เทียมมีเชาว์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายปฏิบัติการ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมฟังการสรุปประชุมการบันทึกข้อมูลงานถ่ายโอนงานบริหารทางหลวงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายสิทธิชัย ดิสถาพร หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกะจะ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสนั่น ศรีรุ่งโรจน์