f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประกาศเบี่ยงการจราจร ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566
ลงวันที่ 11/01/2566

โครงการก่อสร้าง สาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับ ทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จ.ระยอง โดยบริษัท คริสเตียนี และนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง เริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2566 จะดำเนินการก่อสร้างแยกนิคมพัฒนาให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
จะทำการเบี่ยงการจราจรเป็นช่วงๆ จำนวน 4 ช่วง ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ฝั่งตลาด กม.12 ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 มกราคม 2566
- ช่วงที่ 2 ฝั่งตลาด กม.13 ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 มกราคม 2566
- ช่วงที่ 3 ฝั่งอนามัย ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มกราคม 2566
- ช่วงที่ 4 ฝั่งโรงเรียนนิคม 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2566
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศเบี่ยงการจราจร ช่วงวันที่ 1 มกราคม 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 94 ดาวน์โหลด

'