f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 28/05/2564

นางสาวนันทิยา  แนวกลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นายสุรศักดิ์ ศิริสุวรรณ์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
2 นายอรุณ แก้วพวง ช่างไฟ ระดับ ช 4
3 นายรุ่งโรจน์ บุญประเสริฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2
4 นายจำเรียง มุกดาสนิท พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
5 นายภัทราวุธ สระศรี พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 นายพนอ นาคกัน พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 นายวิรัติ อินทร์ประเสริฐ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
8 น.ส.เกตุวดี คชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ 2
9 น.ส.จีรกานต์ อำไพเทศ ลูกจ้างชั่วคราว

  

  • งานป้ายจราจร
  • งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร
  • งานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร
  • งานอาคารสำนักงาน บ้านพัก ศาลาทางหลวง
  • งานเครื่องจักร ยานพาหนะ
  • งานร้องเรียน
  • งานอำนวยความสะกวดและปลอดภัยช่วงเทศกาล
  • งานควบคุมจ้างเหมา
  • งานเอกสาร
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

'