f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 28/05/2564

นางสาวนันทิยา  แนวกลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นายอรุณ

แก้วพวง

ช่างไฟ ระดับ ช 4

2

นายภัทราวุธ

สระศรี

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

3

นายพนอ

นาคกัน

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

4

นางสาวเกตุวดี

คชรินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ 2

5

นางสาววัฒนา

สระเทศ

ลูกจ้างชั่วคราว

6

นางสาวปัทมา

เสนพันธ์

ลูกจ้างชั่วคราว

7

นางมานัส

คีรีวัลย์

ลูกจ้างชั่วคราว

8

นางสหัส

นาคกัน

ลูกจ้างชั่วคราว

9

นายฉัตรชัย

เต่ากลาง

ลูกจ้างชั่วคราว

10

นางสาวกรกันยา

นนทวารี

ลูกจ้างชั่วคราว

11

นายประสาท

เทพาขันธ์

ลูกจ้างชั่วคราว

12

นายสุชาติ

สุขเกตุ

ลูกจ้างชั่วคราว

13

นายเซียตี๋

ศรีนวล

ลูกจ้างชั่วคราว

  

  • งานป้ายจราจร

  • งานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร

  • งานอาคารสำนักงาน บ้านพัก ศาลาทางหลวง

  • งานเครื่องจักร ยานพาหนะ

  • งานร้องเรียน

  • งานอำนวยความสะกวดและปลอดภัยช่วงเทศกาล

  • งานควบคุมจ้างเหมา

  • งานเอกสาร

  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


'