แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานอำนวยความปลอดภัย
ลงวันที่ 28/05/2564

นางสาวนันทิยา  แนวกลาง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นายอรุณ แก้วพวง ช่างไฟ ระดับ ช 4
2 นายภัทราวุธ สระศรี พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
3 นายพนอ นาคกัน พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 นางสาวเกตุวดี คชรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ 2
5 นางสาววัฒนา สระเทศ ลูกจ้างชั่วคราว
6 นางสาวปัทมา เสนพันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว
7 นางมานัส คีรีวัลย์ ลูกจ้างชั่วคราว
8 นายณรงค์ สะอาด ลูกจ้างชั่วคราว
9 นางสหัส นาคกัน ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายฉัตรชัย เต่ากลาง ลูกจ้างชั่วคราว
11 นางสาวกรกันยา นนทวารี ลูกจ้างชั่วคราว
12 นายประสาท เทพาขันธ์ ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายสุชาติ สุขเกตุ ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายอธิวัฒน์ ไตรลักษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายเซียต่๊ ศรีนวล ลูกจ้างชั่วคราว

  

  • งานป้ายจราจร
  • งานตีเส้นและเครื่องหมายจราจร
  • งานอาคารสำนักงาน บ้านพัก ศาลาทางหลวง
  • งานเครื่องจักร ยานพาหนะ
  • งานร้องเรียน
  • งานอำนวยความสะกวดและปลอดภัยช่วงเทศกาล
  • งานควบคุมจ้างเหมา
  • งานเอกสาร
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

'