แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานอาคารพาณิชย์
ลงวันที่ 07/01/2562

กระบวนงานที่ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 1 วัน 

              การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าออกบ้านพักอาศัยที่ดินว่างเปล่า (มาตรา 37, 35) 

(นายช่างแขวงการทางได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 

(ช่วงยื่นคำขอ)
                            (ระยะเวลาการรอคอย)

สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ 
                  - 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที 

             2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย) 
                  - 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 12 วัน 15 นาที 

             การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าอาคารพาณิชย์สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55) 

             (ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 

(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)

สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ 
                  - 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที 
          
             2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ    (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย) 
                  - 5 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 12 วัน 15 นาที 

             การขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตรฐานเข้าอาคารพาณิชย์สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55) 

             (ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่ 

(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)

สรุป    1. ช่วงยื่นคำขอ 
                  - 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 15 นาที 

             2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ    (รวมระยะเวลายื่นคำขอด้วย) 
                  - 7 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 27 วัน 15 นาที 

             การขออนุญาตทำทางเชื่อมที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน (มาตรา 37, 35) 

             [ รองอธิบดี (รทว.) รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต]

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีการขออนุญาต 
ติดตังป้ายแนะนำบนทางหลวง (มาตรา 47 ) 

(รองอธิบดี (รทว.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

(ช่วงยื่นคำขอ)
(ระยะเวลาการรอคอย)
 
 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 60 วัน 

หมายเหต ุ ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีการขออนุญาตสร้างหรือดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่าง ๆ ในที่ดินริมเขตทางหลวงในระยะไม่เกิน 15 เมตร หรือ 50 เมตร 
เฉพาะทางหลวงบางสายที่ได้มี พรบ. ออกมากำหนดไว้ (มาตรา 49 ) 

(รองอธิบดี (รทว.) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาติ)

 

 

ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 56 วัน

หมายเหตุ ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ 
              

 
 

 


'