f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงปลวกแดง
ลงวันที่ 09/12/2561

 

 

                  

                         นายนรารัตน์  ใหมอ่อน

                          หัวหน้าหมวดทางหลวงปลวกแดง

 

อัตรากำลัง 
 ข้าราชการ  1
ลูกจ้างประจำ   2
พนักงานราชการ   1
ลูกจ้างชั่วคราว 23
รวม 27

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ทางบำรุง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร แอสฟัลท์   (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   378.181 657.521      2,213.737
    หมวดทางหลวงปลวกแดง   84.649 122.456     372.327
3143 0100 บ้านค่าย - หนองละลอก 0+000 - 14+041 14.041 15.251   แอสฟัลท์ 44.938
3191 0202  แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 13+600 - 25+545 11.945 23.890   แอสฟัลท์  71.432
3245 0100 อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย 0+000 - 16+800 16.800 33.600   แอสฟัลท์ 100.465
3574 0201 เขาน้อย - บ้านค่าย 14+000 - 47+569 33.569 41.119   แอสฟัลท์ 129.729
3575 0100 ทางเข้าบ้านค่าย 0+000 - 1+308 , 2.254 2.254   แอสฟัลท์ 7.879
      2+346 - 3+292          
3578 0100  ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 0+000 - 6+040  6.040 6.342   แอสฟัลท์  17.884

 

หมวดทางหลวงปลวกแดง  ตำบลละหาร  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง  21140

โทรศัพท์ 0 3301 2418


'