แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ฝ่ายวิศวกรรม
ลงวันที่ 27/05/2564

 นายปารมี  ม่วงศรี

นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

ฝ่ายวิศวกรรม

 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการแผนต่างๆ ของแขวงทางหลวง

 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยและงานโครงการก่อสร้าง

 • จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย และงานโครงการก่อสร้าง

 • ตรวจสอบและจัดทำแผนงานบำรุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ

 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน และ เพื่อปรับปรุงการวางแผน รวมทั้งเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่างๆ

 • จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด และซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในอาคารสำนักงานและอาคารที่พักอาศัย

 • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายและเครื่องหมายจราจร ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด

 • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ป้าย เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ อำนวยความปลอดภัยอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านัก และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • ปรับปรุงดูแลงานภูมิทัศน์ในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวง

 • ดำเนินงานด้านการบริหารการใช้เครื่องจักรกล รวมทั้งการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ให้สอดคล้องกับภารกิจของแขวงทางหลวง

 • ให้การสนับสนุนภารกิจของหมวดทางหลวง

 • เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลให้เป็นไปตามแผน


'