แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ม.7 (2) : สรุปอำนาจหน้าที่
ลงวันที่ 28/06/2566

มาตรา 7 (2) : สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 19ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน  หน้าที่ 7 - 17

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
มาตรา 7 (2) : สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 19ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน หน้าที่ 7 - 17 37 ดาวน์โหลด

'