แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 28/05/2564

               นายอิศรินทร์  อรุณสวัสดิ์

หัวหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน รักษาการในตำแหน่ง

                 หัวหน้างานปรับซ่อม

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นายวิลาศ

วาระสิทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

2

นายประกิต

ยมจินดา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2

3

นายบัณฑูร

แวววงษ์

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

4

นายเอนก

แย้มสอิ้ง

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

5

นายพีรพงษ์

นามสงสาร

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

6

นายวงศกร

ละมัย

นักจัดการงานทั่วไป

7

นายคมสัน

ไทยยิ่ง

นายช่างโยธา 1

8

นางสาวปทุมวดี

ทองนพคุณ

เจ้าพนักงานธุรการ 1

9

นางนันทนา

ยมจินดา

ลูกจ้างชั่วคราว

10

นายเพชร

ไชยะ

ลูกจ้างชั่วคราว

11

นายสมหวัง

เล็กรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว

12

นางสุภาพ

ดีศรี

ลูกจ้างชั่วคราว

13

นายวิชัย

ถนอมวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว

14

นายธรรมรัฐ

เชื้อฉ่ำหลวง

ลูกจ้างชั่วคราว

15

นายวิเชียร

พูลศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

16

นายเฉลิม

ประทุมเขตร์

ลูกจ้างชั่วคราว

17

นายบพิธ

ไชยสิทธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

18

นายกนก

บุญสิมมา

ลูกจ้างชั่วคราว

19

นางสาวสุธารส

สุจิตร

ลูกจ้างชั่วคราว

 งานรักษาความปลอดภัย

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นายรัศมี

วาระสิทธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

2

นายสมบูรณ์

ธรรมถาวร

ลูกจ้างชั่วคราว

3

นายประสาท

นาคกัน

ลูกจ้างชั่วคราว

4

นายสุชาติ

เทียมดวงแก้ว

ลูกจ้างชั่วคราว

5

นายชาตรี

แสงพรต

ลูกจ้างชั่วคราว

งานบริเวณ

ลำดับ

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นางสาวเกษร

เพชรไพบูลย์

ลูกจ้างชั่วคราว

2

นายสำออย

ดังก้อง

ลูกจ้างชั่วคราว

3

นางสาวมาลัย

เปี่ยมพงศานต์

ลูกจ้างชั่วคราว

 


'