f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 28/05/2564

    นายพจน์  หาญสาริกิจ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นายวิลาศ วาระสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
2 นายประกิต ยมจินดา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2
3 นายบัณฑูร แวววงษ์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 นายเอนก แย้มสอิ้ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 นายนพดล ยมจินดา พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 นายพีรพงษ์ นามสงสาร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
7 นางเกษวดี หาญสาริกิจ นักจัดการงานทั่วไป
8 นางนันทนา ยมจินดา ลูกจ้างชั่วคราว
9 น.ส.ปทุมวดี ไชยสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว

 

  • บริหารให้เช่าเครื่องจักรกล
  • บริหารเงินทุนหมุนเวียน
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • แผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ตามแผนประจำปีงบประมาณ
  • แผนการเช่า/ใช้เครื่องจักรกล
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

'