แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานปรับซ่อม
ลงวันที่ 28/05/2564

    นายพจน์  หาญสาริกิจ

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นายวิลาศ วาระสิทธิ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
2 นายประกิต ยมจินดา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2
3 นายบัณฑูร แวววงษ์ พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
4 นายเอนก แย้มสอิ้ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
5 นายพีรพงษ์ นามสงสาร พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
6 นางเกษวดี หาญสาริกิจ นักจัดการงานทั่วไป
7 นายคมสัน ไทยยิ่ง นายช่างโยธา 1
8 นางนันทนา ยมจินดา ลูกจ้างชั่วคราว
9 น.ส.ปทุมวดี ไชยสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายเพชร ไชยะ ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายสมหวัง เล็กรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
12 นางสุภาพ ดีศรี ลูกจ้างชั่วคราว
13 นายวิชัย ถนอมวงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว
14 นายธรรมรัตน์ เชื้อฉ่ำหลวง ลูกจ้างชั่วคราว
15 นายจิรพันธ์ุ พืชพันธุ์ ลูกจ้างชั่วคราว
16 นายวิเชียร พูลศิริ ลูกจ้างชั่วคราว
17 นายเฉลิม ประทุมเขตร์ ลูกจ้างชั่วคราว

 งานรักษาความปลอดภัย

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นายรัศมี วาระสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว
2 นายสมบูรณ์ ธรรมถาวร ลูกจ้างชั่วคราว
3 นายประสาท นาคกัน ลูกจ้างชั่วคราว
4 นายสุชาติ เทียมดวงแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว
5 นายศักดิ์ชัย เติมแต้ม ลูกจ้างชั่วคราว
6 นายชาตรี แสงพรต ลูกจ้างชั่วคราว

งานบริเวณ

ลำดับ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 น.ส.เกษร เพชรไพบูลย์ ลูกจ้างชั่วคราว
2 นายสำออย ดังก้อง ลูกจ้างชั่วคราว
3 น.ส.มาลัย เปี่ยมพงศานต์ ลูกจ้างชั่วคราว

 


'