f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงทับมา
ลงวันที่ 09/12/2561

                       

                             

              นายสุรพงษ์  ลำพุทธา

               หัวหน้าหมวดทางหลวงทับมา

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ชนิดผิวทาง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   378.181 657.521    2,213.737
    หมวดทางหลวงทับมา   50.130 109.306   390.723
3 0502 มาบตาพุด - ระยอง 204+800 - 216+990 12.190 31.588 แอสฟัลท์ 102.661
36  0202  มาบข่า - ทับมา 36+887 - 49+369 12.482 30.542 แอสฟัลท์  122.780
363 0100 ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 0+000 - 7+949 7.949 12.158 คอนกรีต 37.995
364 0100 ทางเลี่ยงเมืองระยอง 0+000 - 3+909 3.909 7.818 แอสฟัลท์ 30.999
3191 0101  มาบตาพุด - แยกนิคมพัฒนา 0+000 - 13+600  13.600 27.200 แอสฟัลท์  96.288

 


'