f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงทับมา
ลงวันที่ 09/12/2561

                       

                             

                        นางสาวนันทิยา  แนวกลาง

                หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย รักษาการในตำแหน่ง

                              หัวหน้าหมวดทางหลวงทับมา

    

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ทางบำรุง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   423.644 785.038 751.767 33.271  2,733.480
    หมวดทางหลวงทับมา   59.875 132.010 119.852 12.158 487.340
3 0502 มาบตาพุด - ระยอง 207+000 - 216+990 9.990 28.920 28.920   93.990
36  0202  มาบข่า - ทับมา 36+887 - 49+369 12.482 32.024 32.024   128.736
363 0100 ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 0+000 - 7+949 7.949 12.158   12.518 48.510
364 0100 ทางเลี่ยงเมืองระยอง 0+000 - 3+909 3.909 7.818 7.818   30.999
3191 0101  มาบตาพุด - แยกนิคมพัฒนา 0+000 - 13+600  13.600 27.200 27.200   101.728

 

หมวดทางหลวงทับมา  เลขที่ 67/31 หมู่ 8 ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000

โทรศัพท์  0 3301 2534

 


'