แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ม.9 (4) : คู่มือหรือคำสั่ง
ลงวันที่ 28/06/2566

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

          - คู่มือด้านการก่อสร้างทางหลวง/สะพาน

          - คู่มือด้านบำรุงรักษา

          - คู่มือด้านความปลอดภัย

          - คู่มือด้านสำรวจและออกแบบ

          - คู่มือด้านวิเคราห์และตรวจสอบ : ตรวจสอบผิวทาง/

          - คู่มือด้านมาตรฐานงานทาง : มาตรฐานชั้ันทาง/มาตรฐานงานทาง/มาตรฐานวิธีการทดลอง/ข้อกำหนดวัสดุงานทาง

          - คู่มือด้านงานวิจัย

          - คู่มือด้านภูมิสถาปัตย์งานทาง

          - คู่มืองานสนับสนุน

          - คู่มือแนบเอกสารประกวดราคาจ้าง


'