f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 28/05/2564

  นางสาวจิราภา  กิจสำเร็จ

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นางสาวณัฐณิชา

อินทร์คุ้มวงษ์

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

2

นางพัชรี

ชาติสุวรรณ

เจ้าพนักงานธุรการ 2

3

นางวิมลรักษ์

ร่มโพธิ์

ลูกจ้างชั่วคราว

4

นางสาวทิพย์วรรณ

ประสบชัยชาญ

ลูกจ้างชั่วคราว

  

 • ตรวจสอบและควบคุมการรายงานอุบัติเหตุตามแบบ ส.3-02 พร้อมลงระบบ HAIMS

 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตงานทำทางเชื่อม

 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตงานสาธารณูปโภค

 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตงานติดตั้งป้ายแนะนำ

 • ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำรายงานเรียกเก็บเงินค่าเช่ารายปี ค่าเช่าวางท่อ และค่าเช่าติดตั้งป้ายแนะนำ

 • ตรวจสอบและรายงาน งานรุกล้ำเขตทางหลวง รายงวดเดือน และรายงวด 4 เดือน

 • ตรวจสอบรายงายภัยแล้ง

 • ตรวจสอบรายงานไฟป่า

 • ตรวจสอบรายงานโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง

 • ตรวจสอบและควบคุมรายงาน การใช้จ่ายเงินงบบำรุงปกติ (ง.4-01)

 • ตรวจสอบรายงานบัญชีลักษณะผิวทาง

 • ตรวจสอบค่า K งานบำรุงปกติ

 • ตรวจสอบรายงานสภาพทางบำรุง

 • ตรวจสอบและสรุปผลรายงานสำรวจปริมาณจราจรรายชั่วโมง ตามแบบ ส.3-02 ในระบบ TIMS

 • ตรวจสอบและรายงานบัญชีสะพานและท่อน้ำตามแบบ ส.3-05

 • ตรวจสอบและรายงานบัญชีในความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและรายงานบัญชีศาลาทางหลวง

 • ตรวจสอบและควบคุมทะเบียนที่ดินสงวน

 • ตรวจสอบและรายงาน Road Inventory

 • ตรวจสอบและรายงานน้ำท่วมทาง ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2

 • ตรวจสอบและรายงานรับมอบทางขึ้นทะเบียนเป็นทางบำรุง

 • ตรวจสอบงานขอทราบระยะทาง

 • ตรวจสอบงานชี้ระวังแนวเขต รวมถึง ตรวจสอบงาน ม.1-03

 • ตรวจสอบและจัดทำรายงาน งานโครงการก่อสร้าง

 • ตรวจสอบและจัดทำรายงาน งานผู้ขอรับบริการทำทางเชื่อมเข้า - ออก

 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานข้อมูลออกใบอนุญาต ตามมาตรา 37 , มาตรา 39/1 และ มาตรา 47

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


'