แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานสารสนเทศ
ลงวันที่ 28/05/2564

นางสาวจิราภา  กิจสำเร็จ

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นางสาวณัฐณิชา อินทร์คุ้มวงษ์ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
2 นางพัชรี ชาติสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ 2
3 นางวิมลรักษ์ ร่มโพธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว

  

 • ตรวจสอบและควบคุมการรายงานอุบัติเหตุตามแบบ ส.3-02 พร้อมลงระบบ HAIMS
 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตงานทำทางเชื่อม
 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตงานสาธารณูปโภค
 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตงานติดตั้งป้ายแนะนำ
 • ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำรายงานเรียกเก็บเงินค่าเช่ารายปี ค่าเช่าวางท่อ และค่าเช่าติดตั้งป้ายแนะนำ
 • ตรวจสอบและรายงาน งานรุกล้ำเขตทางหลวง รายงวดเดือน และรายงวด 4 เดือน
 • ตรวจสอบรายงายภัยแล้ง
 • ตรวจสอบรายงานไฟป่า
 • ตรวจสอบรายงานโจรกรรมอุปกรณ์งานทาง
 • ตรวจสอบและควบคุมรายงาน การใช้จ่ายเงินงบบำรุงปกติ (ง.4-01)
 • ตรวจสอบรายงานบัญชีลักษณะผิวทาง
 • ตรวจสอบค่า K งานบำรุงปกติ
 • ตรวจสอบรายงานสภาพทางบำรุง
 • ตรวจสอบและสรุปผลรายงานสำรวจปริมาณจราจรรายชั่วโมง ตามแบบ ส.3-02 ในระบบ TIMS
 • ตรวจสอบและรายงานบัญชีสะพานและท่อน้ำตามแบบ ส.3-05
 • ตรวจสอบและรายงานบัญชีในความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบและรายงานบัญชีศาลาทางหลวง
 • ตรวจสอบและควบคุมทะเบียนที่ดินสงวน
 • ตรวจสอบและรายงาน Road Inventory
 • ตรวจสอบและรายงานน้ำท่วมทาง ตามแบบฟอร์ม 1 และ 2
 • ตรวจสอบและรายงานรับมอบทางขึ้นทะเบียนเป็นทางบำรุง
 • ตรวจสอบงานขอทราบระยะทาง
 • ตรวจสอบงานชี้ระวังแนวเขต รวมถึง ตรวจสอบงาน ม.1-03
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงาน งานโครงการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงาน งานผู้ขอรับบริการทำทางเชื่อมเข้า - ออก
 • ตรวจสอบและจัดทำรายงานข้อมูลออกใบอนุญาต ตามมาตรา 37 , มาตรา 39/1 และ มาตรา 47
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

'