แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงแกลง
ลงวันที่ 09/12/2561

 

 

                                

 

                นายญาณวุฒิ  พากเพียร

        หัวหน้าหมวดทางหลวงวังจันทร์ ปฏิบัติราชการแทน

                   หัวหน้าหมวดทางหลวงแกลง

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ทางบำรุง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   423.644 785.038 751.767 33.271 2,733.480
    หมวดทางหลวงแกลง   73.978 138.330 130.358 7.972 432.737
3 0504  กะเฉด - นายายอาม 248+000 - 287+889 39.889 89.188 88.116 1.072 299.841
344  0202  กระแสบน - แกลง 96+640 - 102+181  5.541 14.944 14.944   55.143
3145  0102  ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ 10+500 - 27+515 17.015 18.915 18.915   51.638
3648 0100 ทางเลี่ยงเมืองแกลง 0+000 - 11+533 11.533 15.283 8.383 6.900 26.115

 

หมวดทางหลวงแกลง  ตำบลห้วยยาง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  21110

โทรศัพท์ 0 3863 2165


'