f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงแกลง
ลงวันที่ 09/12/2561

 

 

                                

 

                นายอภิชัย  ศุกระกาญจนะ

                 หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านฉาง

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงแกลง

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ชนิดผิวทาง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   378.181 657.521    2,213.737
    หมวดทางหลวงแกลง   57.046  110.562   357.933
3 0504  กะเฉด - ป่าเตียน 248+000 - 276+700 28.700  65.123  แอสฟัลท์ 212.756 
344  0202  ยุบชงโค - แกลง 90+850 - 102+181  11.331  26.524  แอสฟัลท์  97.875 
3145  0102  ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ 10+500 - 27+515 17.015 18.915 แอสฟัลท์  47.302

'