f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานสารบรรณ
ลงวันที่ 09/12/2561

 

นางทรงลักษณ์  ลำพุทธา

หัวหน้างานสารบรรณ

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นางสาวชฎาพร เกียรติประยูร พนักงานธุรการ
2 นางสาวสายรุ้ง รู้อยู่ พนักงานบริการ
3 นางสาวภาวดี ทองนพคุณ เจ้าพนักงานธุรการ 1
นางสาวปนัดดา พัชรวาสนันท์ เจ้าพนักงานธุรการ 1
5 นางสาวอารียา จะพูลทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ 1

  

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. รับ - ส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางอื่นๆ

2. จัดทำรายงานประชาสัมพันธ์ Infographic

3. ตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์

4. จัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลทะเบียนการลา ประวัติการอบรม/สัมมนา/ประชุม ในโปรแกรม DPIS โปรแกรม Wanla

5. ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการ

6. การประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับขั้นงานของลูกจ้างประจำ

7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน รวมทั้งการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทน

8. การจัดการความรู้ KM

9. กิจกรรม 5 ส

10. จัดการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

11. การขอรับเงินช่วยพิเศษ การขอรับมรดก การขอรับบำเหน็จกตกทอด การขอรับบำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ กองทุนประกันสังม และกองทุนเงินทดแทน

12. การลาออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

13. การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอด

14. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

15. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม

16. การโอนย้ายเจ้าหน้าที่

17. การยืมตัวเจ้าหน้าที่

18. การรายงานตัวปฏิบัติราชการชั่วคราว

19. การออกหนังสือรับรองเงินเดือน , รับรองการปฏิบัติงาน

20. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

21. งานรับและส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน

22. การจ้าง/เลิกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน/ตามวุฒิ

23. การแจ้งข้อมูลประกันสังคม

24. การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

25. การร่างโต้ตอบหนังสือ

26. การรายงานต่างๆ

27. การรายงานการควบคุมภายใน

28. การจัดทำ ควบคุม เคลื่อนไหว ระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

29. การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง การให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ และจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

30. การจัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของแขวงทางหลวงระยอง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
หน้าที่งานสารบรรณ 55 ดาวน์โหลด
flowchart งานกลั่นกรองหนังสือ 51 ดาวน์โหลด
flowchart การลา 51 ดาวน์โหลด
flowchart ตอบข้อร้องเรียน 60 ดาวน์โหลด
flowchart ลงทะเบียนส่งหนังสือ 57 ดาวน์โหลด
flowchart ลงทะเบียรับงหนังสือ 47 ดาวน์โหลด

'