แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 28/05/2564

  นางสาวอุบล  หวังกาญจน์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นางสาวเอื้อมเดือน

แก่นบุบผา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

2

นางอาภาพร

แสงกิตติคุ้มภัย

พนักงานธุรการ

3

นางนันทยา

คชสาร

พนักงานบริการ

4

นางสาวพัลลภา

อุทรพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ 2

  

 • วางแผนการจัดหาพัสดุ

 • ตรวจสอบงบประมาณ

 • ตรวจสอบแผน พ.ร.บ.ประจำปี และแผนเพิ่มเติม

 • ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา , ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , วิธีเฉพาะเจาะจง ตามแผนรายประมาณการ ตามเงินงบประมาณที่ได้รับ

 • บริหารสัญญาจ้างประจำปี

 • ตรวจสอบเอกสารส่งเบิก- จ่าย เงินค่างาน งานจัดซื้อและการจัดจ้าง

 • ตรวจสอบการคืนค้ำหลักประกันการเสนอราคา และคืนหลักค้ำประกัน ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง

 • ตรวจสอบและติดตามงานจ้างเหมาที่อยู่ในระหว่างความชำรุดบกพร่อง 2 ปี และ 3 ปี

 • ตรวจสอบการคืนค้ำหลักประกันสัญญา ก่อนหมดค้ำประกันสัญญา

 • ควบคุมงานคลังพัสดุ

 • ควบคุมงานบัญชีพัสดุ

 • ตรวจสอบพัสุคงเหลือประจำปี

 • ควบคุมและการการจำหน่ายพัสดุ

 • ตรวจสอบและติดตามระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet)

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


'