แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานพัสดุและสัญญา
ลงวันที่ 28/05/2564

  นางสาวอุบล  หวังกาญจน์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นางสาวเอื้อมเดือน แก่นบุบผา เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
2 นางอาภาพร แสงกิตติคุ้มภัย พนักงานธุรการ
3 นางนันทยา คชสาร พนักงานบริการ
นางสาวฝนทิพย์ ทับสกุล เจ้าพนักงานธุรการ 2
5 นางสาวพัลลภา อุทรพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 2
6 นายวงศกร ละมัย ลูกจ้างชั่วคราว

  

 • วางแผนการจัดหาพัสดุ
 • ตรวจสอบงบประมาณ
 • ตรวจสอบแผน พ.ร.บ.ประจำปี และแผนเพิ่มเติม
 • ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา , ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , วิธีเฉพาะเจาะจง ตามแผนรายประมาณการ ตามเงินงบประมาณที่ได้รับ
 • บริหารสัญญาจ้างประจำปี
 • ตรวจสอบเอกสารส่งเบิก- จ่าย เงินค่างาน งานจัดซื้อและการจัดจ้าง
 • ตรวจสอบการคืนค้ำหลักประกันการเสนอราคา และคืนหลักค้ำประกัน ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง
 • ตรวจสอบและติดตามงานจ้างเหมาที่อยู่ในระหว่างความชำรุดบกพร่อง 2 ปี และ 3 ปี
 • ตรวจสอบการคืนค้ำหลักประกันสัญญา ก่อนหมดค้ำประกันสัญญา
 • ควบคุมงานคลังพัสดุ
 • ควบคุมงานบัญชีพัสดุ
 • ตรวจสอบพัสุคงเหลือประจำปี
 • ควบคุมและการการจำหน่ายพัสดุ
 • ตรวจสอบและติดตามระบบบริหารแผนงานทางหลวง (Plannet)
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 


'