f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ฝ่ายปฏิบัติการ
ลงวันที่ 27/05/2564

                               นายปารมี  ม่วงศรี

                              นายช่างโยธาอาวุโส

 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายวิศวกรรม รักษาการในตำแหน่ง

             รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง ฝ่ายปฏิบัติการ

 

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานงานบำรุงรักษาทาง เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ต่อการจราจร

 • วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง และงานอำนวย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนด

 • ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และดำเนินการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง

 • ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำเขตทางหลวง

 • ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใดๆ

 • รายงานผลการปฏิบัติการและสถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางหลวง

 • ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

 • บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

 • เสนอความคิดเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


'