แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ฝ่ายปฏิบัติการ
ลงวันที่ 27/05/2564

นายวรพงษ์  มีวัตร

นายช่างโยธาอาวุโส

 

 

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • วางแผนและดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานงานบำรุงรักษาทาง เพื่อให้ทางอยู่ในสภาพเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ต่อการจราจร
 • วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในงานทางให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
 • ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงทาง และงานอำนวย ความปลอดภัยให้เป็นไปตามสัญญา มาตรฐานและข้อกำหนด
 • ตรวจตรา ดูแล บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และดำเนินการชั่งน้ำหนักยานพาหนะ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการอำนวยความปลอดภัยในเขตทางหลวง
 • ควบคุม ดูแลเขตทางหลวง ระวังชี้แนวเขตทางหลวง ที่ดินสงวนนอกเขตทางในพื้นที่ รวมทั้งการป้องกันการรุกล้ำเขตทางหลวง
 • ตรวจตรา ควบคุม ดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบและควบคุมการขออนุญาตใดๆ
 • รายงานผลการปฏิบัติการและสถิติต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการรายงานน้ำท่วม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นบนทางหลวง
 • ดำเนินการโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
 • เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • เสนอความคิดเห็นรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 


'