แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ม.7 (1) : โครงสร้างและการจัดองค์กร
ลงวันที่ 28/06/2566

มาตรา 7(1) : โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินงาน

- ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 19ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2566

มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดการองค์กร หน้าที่ 6 - 7

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
- ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง โครงสร้างและการจัดการองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 140 ตอนพิเศษ 19ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 มาตรา 7(1) โครงสร้างและการจัดการองค์กร หน้าที่ 6 - 7 35 ดาวน์โหลด

'