แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงเชิงเนิน
ลงวันที่ 09/12/2561

 

                       

             นายอิศรินทร์  อรุณสวัสดิ์

              หัวหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน

 

 

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ชนิดผิวทาง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   423.644 785.038  751.767 33.271 2,733.480
    หมวดทางหลวงเชิงเนิน   70.853 131.645  131.445  0.200 454.354
3 0503  ระยอง - กะเฉด 223+650 - 248+000 24.350 51.343 51.343   166.352
36  0203  ทับมา - ปลวกเกตุ 49+369 - 57+021 7.652 30.880 30.880    124.140
3139 0100 บ้านแลง - หาดใหญ่่ 0+000 - 21+234 21.234 21.234 21.234   69.542
3140 0100 ทางเข้าบ้านเพ 0+000 - 0+100 0.100 0.200   0.200  0.687
3145 0101 บ้านเพ - ท่าเรือแกลง 2+575 - 10+500 7.925 7.925 7.925   21.636
3574 0202 บ้านค่าย - ระยอง                          47+569 - 57+161 9.592 20.063 20.063    71.997

 

 

หมวดทางหลวงเชิงเนิน  944 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเชิงเนิน  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  21000

โทรศัพท์  0 3861 1204 


'