f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
พ.ร.บ.ทางหลวง
ลงวันที่ 07/01/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 440 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 42 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 49 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 41 ดาวน์โหลด

'