f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาต
ลงวันที่ 07/01/2562

ขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการกรณีขออนุญาตทำทางเชื่อมตามแบบมาตราฐานเข้าอาคารพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ำมัน โรงงาน หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ (มาตรา 37,55) 
 (ผู้อำนวยการสำนักทางหลวง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต)


รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 43 วัน 

หมายเหตุ    ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมวันหยุดราชการ และไม่รวมเวลาที่ใช้ในการส่งหนังสือ


'