แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานวางแผน
ลงวันที่ 28/05/2564

  ว่าที่ร้อยตรีสุริยน  เวกวัง

    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 ว่าที่ร้อยตรีสุริยน เวกวัง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (รักษาการหัวหน้างานวางแผน)
2 นายนราธร หล้าบุดด้า นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
3 นางสาวพรทิพย์ ทองนพคุณ พนักงานโยธา
4 นายชูโชค เอี่ยมสอาด พนักงานโยธา
5 นางสาววัชรา ธรรมถาวร พนักงานโยธา
6 นายธนากร รุ่งรัตน์ พนักงานโยธา
7 นายกนก บุญสิมมา ลูกจ้างชั่วคราว

  

  • จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย
  • ควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามี่ได้รับมอบหมาย

'