f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานวางแผน
ลงวันที่ 28/05/2564

  ว่าที่สุริยน  เวกวัง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 น.ส.พรทิพย์ ทองนพคุณ พนักงานโยธา
2 นายชูโชค เอี่ยมสอาด พนักงานโยธา
น.ส.วัชรา ธรรมถาวร พนักงานโยธา
4 นายธนากร รุ่งรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว

  

  • จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย
  • ควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามี่ได้รับมอบหมาย

'