แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานวางแผน
ลงวันที่ 28/05/2564

  ว่าที่ร้อยตรีสุริยน  เวกวัง

    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

ว่าที่ร้อยตรีสุริยน

เวกวัง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (รักษาการหัวหน้างานวางแผน)

2

นายนราธร

หล้าบุดด้า

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

3

นางสาวพรทิพย์

ทองนพคุณ

พนักงานโยธา

4

นายชูโชค

เอี่ยมสอาด

พนักงานโยธา

5

นางสาววัชรา

ธรรมถาวร

พนักงานโยธา

6

นายธนากร

รุ่งรัตน์

พนักงานโยธา

7

นายอธิวัฒน์

ไตรลักษณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

  

  • จัดทำแผนดำเนินงานในงานพัฒนาทางหลวง งานเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัย

  • ควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาที่ได้รับมอบหมาย

  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามี่ได้รับมอบหมาย


'