f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ม.7 (4) : กฎ มติ คณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ 28/06/2566

 มาตรา 7(4) : กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะจัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติ     

         - พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๕๒ หน้า ๖

         - พระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๙๒ ก หน้า ๑

         - พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๙ ก หน้า ๑         

         - พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก 

         - พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๗๑ ก หน้า ๑ 

      

  • กฎกระทรวง  

         - กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที่ 69 ก หน้า 3

         - กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๖๔  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนที่ ๑๗ ก หน้า ๓

         - กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี พ.ศ. 2558  เล่ม 133 ตอน 2 ก 

         - กฎกระทรวงอื่น ๆ

  • ข้อกำหนด

        - ข้อกำหนดกรมทางหลวง เรื่อง มาตรฐานและลักษณะที่พักริมทางในเขตทางหลวงพิเศษและทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๔๖ ง หน้า ๘๕

 

  • ระเบียบ

       - ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินในการบริหารและบำรุงรักษาสะพานข้ามแม่น้ำโขง พ.ศ. ๒๕๖๒  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๘๔ ง หน้า ๖

       - ระเบียบกรมทางหลวง ว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินในการบริหารและบำรุงรักษาสะพานระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔  ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง หน้า ๑

 

  • ประกาศ

      - ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๗ ง หน้า ๒๔

     - ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี พ.ศ. ๒๕๖๔  ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๗ ง หน้า ๒๑

     - ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     - ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ตอนบางปะอิน - บางพลี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๗๗ ง หน้า ๓๓

     - ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่อง ห้ามยานพาหนะบางชนิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๖ ตอนบางประอิน - นครราชสีมา ราชกิจจานุเบกษา  


'