แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 12/11/2561

แขวงทางหลวงระยอง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางถนน และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

2. สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น

3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

4. บำรังรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวง

6. ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

8.ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

9. สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

พื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงระยอง

แขวงทางหลวงระยองมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบทางหลวงในท้องที่จังหวัดระยอง ได้แก่ อำเภอเมืองระยอง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอวังจันทร์ และอำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง (ตำบลสำนักท้อน และตำบลบ้านฉาง) อำเภอแกลง (ตำบลชากพง ตำบลสองสลึง ตำบลชากโดน ตำบลห้วยยาง ตำบลวังหว้า ตำบลบ้านนา และตำบลทางเกวียน) อำเภอปลวกแดง (ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลปลวกแดง และตำบลละหาร)

 

 


'