f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานไฟฟ้า
ลงวันที่ 07/04/2566

นายสุรศักดิ์  ศิริสุวรรณ์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นายรุ่งโรจน์

บุญประเสริฐ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2

2

นายวิรัติ

อินทร์ประเสริฐ

พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

3

นายอนัน

เกตุสุวรรณ

พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

4

นางสาวดาวรุ่ง

สุขเจริญ

ลูกจ้างชั่วคราว

5

นายธีรพล

บุญรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว

6

นายพันธ์เทพ

เสมบัว

ลูกจ้างชั่วคราว

7

นายสุรพล

พรหมศรี

ลูกจ้างชั่วคราว

8

นายวีระยุทธ

สุขคุ้ม

ลูกจ้างชั่วคราว

9

นายจักรพงษ์

ช่วยผดุง

ลูกจ้างชั่วคราว

10

นางสาวนาตาชา

โพธิ์ศรี 

ลูกจ้างชั่วคราว

11

นายวนชาติ

คงคาหลวง

ลูกจ้างชั่วคราว

  

  • ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน

  • ดำเนินการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว

  • จัดเก็บ รักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

  • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด

  • ซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเขตทางหลวง อาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัย

  • ตรวจสอบ และควบคุมงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง การก่อสร้างเกี่ยวกับงานไฟฟ้าให้เป็นไป ตามรายละเอียดตามสัญญา

  • จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานประกอบการทำแผนบำรุงรักษา ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด

  • ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน

  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 


'