แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานไฟฟ้า
ลงวันที่ 07/04/2566

นายสุรศักดิ์  ศิริสุวรรณ์

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นายจำเรียง มุกดาสนิท พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
2 นายรุ่งโรจน์ บุญประเสริฐ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ ช 2
3 นายวิรัติ อินทร์ประเสริฐ พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
4 นางสาวดาวรุ่ง สุขเจริญ ลูกจ้างชั่วคราว
5 นายธีรพล บุญรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว
6 นายอนัน เกตุสุวรรณ ลูกจ้างชั่วคราว
7 นายพันธ์เทพ เสมบัว ลูกจ้างชั่วคราว
8 นายสุรพล พรหมศรี ลูกจ้างชั่วคราว
9 นายเฉลิมพร แซ่ตั้ง ลูกจ้างชั่วคราว
10 นายวีระยุทธ สุขคุ้ม ลูกจ้างชั่วคราว
11 นายจิรพันธุ์ พืชพันธ์ุ ลูกจ้างชั่วคราว

  

  • ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
  • ดำเนินการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว
  • จัดเก็บ รักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  • ดำเนินการด้านงานอำนวยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟสัญญาณจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด
  • ซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเขตทางหลวง อาคารสำนักงาน และอาคารที่พักอาศัย
  • ตรวจสอบ และควบคุมงานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง การก่อสร้างเกี่ยวกับงานไฟฟ้าให้เป็นไป ตามรายละเอียดตามสัญญา
  • จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานประกอบการทำแผนบำรุงรักษา ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจง ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 


'