f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงวังจันทร์
ลงวันที่ 09/12/2561

 

                

            นายเอกนรินทร์  เต็งทอง

     นายช่างโยธาชำนาญงาน ปฏิบัติราชการแทน

             หัวหน้าหมวดทางหลวงวังจันทร์

 

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ทางบำรุง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   423.644 785.038 751.767 33.271  2,733.480
    หมวดทางหลวงวังจันทร์   75.456 124.546 117.646 6.900  417.735
344 0201 คลองเขต - กระแสบน 62+600 - 96+640 34.040 68.080 68.080   251.125
3471 0100  บางบุตร - ชุมแสง 0+000 - 30+416 30.416 30.416 30.416   93.529
3574 0202 เขาน้อย - บ้านค่าย 36+569 - 47+569 11.000 26.050 19.150 6.900 73.081

 

หมวดทางหลวงวังจันทร์  ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง 21210

โทรศัพท์ 0 3866 6612


'