f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงวังจันทร์
ลงวันที่ 09/12/2561

 

                

       นายญาณวุฒิ  พากเพียร

        หัวหน้าหมวดทางหลวงแกลง

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงวังจันทร์

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ชนิดผิวทาง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   378.181 657.521    2,213.737
    หมวดทางหลวงวังจันทร์   58.666 86.916   294.563
344 0201 คลองเขต - ยุบชงโค 62+600 - 90+850 28.250 56.500 แอสฟัลท์ 208.485
3471 0100  บางบุตร - ชุมแสง 0+000 - 30+416 30.416 30.416 แอสฟัลท์  86.078

'