แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่ 09/12/2561

 

    นางสาวน้ำฝน  ใจณรงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่
  • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงาน และให้ข้อมูลต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วบงานที่เกี่ยวข้อง

'