f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ลงวันที่ 09/12/2561

 

    นางสาวน้ำฝน  ใจณรงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสัญญา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานด้านประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่

  • รวบรวม ติดตาม จัดทำรายงาน และให้ข้อมูลต่างๆ

  • ติดต่อประสานงานกับหน่วบงานที่เกี่ยวข้อง

 

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นางแก้วใจ

ชาติสุวรรณ

พนักงานธุรการ

2

นางสาวฝนทิพย์

ทับสกุล

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

3

นางอุดม

ขันทศิลป์

ลูกจ้างชั่วคราว

4

นางสาวอาภารัตน์

สนธิ์ทิม

ลูกจ้างชั่วคราว

5

นางสาวจรินทร์พร

ชัยชนะ

ลูกจ้างชั่วคราว

6

นางสาวพัณณิตา

ทองรอด

ลูกจ้างชั่วคราว

7

นางสุทิศา

เที่ยงตรงดี

ลูกจ้างชั่วคราว

 


'