แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 28/05/2564

         นางทักษิณา  บุญประเสริฐ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

ลำดับที่ รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
1 นางสุมาลี รุ่งรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
2 นางอนงค์นาฎ บำรุงพงษ์ พนักงานธุรการ
3 นางสาวกณิศ ธรรมถาวร นักจัดการงานทั่วไป
4 นางสาวอรนิภา ชื่นบาน เจ้าพนักงานธุรการ 2
5 นางจันจิรา จินตนา เจ้าพนักงานธุรการ 2

  

  • ควบคุมการผูกพันงบประมาณ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน (ขบ.01 , ขบ.02 , ขบ.03 , ขบ.11)
  • ควบคุมทะเบียนเงินทดรองราชการ
  • ควบคุมการเขียนเช็คสั่งจ่าย และทะเบียนคุมเช็ค
  • ระบบบำเหน็จบำนาญ (E-pension)
  • การเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัย
  • การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

'