แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 28/05/2564

         นางสาวรัชตา  นิชากุลธนดล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

ลำดับที่

รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง

1

นางสุมาลี

รุ่งรัตน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

2

นางอนงค์นาฎ

บำรุงพงษ์

พนักงานธุรการ

3

นางสาวกณิศ

ธรรมถาวร

นักจัดการงานทั่วไป

4

นางสาวอรนิภา

ชื่นบาน

เจ้าพนักงานธุรการ 2

5

นางจันจิรา

จินตนา

เจ้าพนักงานธุรการ 2

  

  • ควบคุมการผูกพันงบประมาณ

  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน (ขบ.01 , ขบ.02 , ขบ.03 , ขบ.11)

  • ควบคุมทะเบียนเงินทดรองราชการ

  • ควบคุมการเขียนเช็คสั่งจ่าย และทะเบียนคุมเช็ค

  • ระบบบำเหน็จบำนาญ (E-pension)

  • การเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัย

  • การโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ

  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


'