f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ลงวันที่ 17/05/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) 161 ดาวน์โหลด
แผนการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 139 ดาวน์โหลด

'