f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงบ้านฉาง
ลงวันที่ 09/12/2561

 

                           

 

                นายปารมี  ม่วงศรี

                 หัวหน้าหมวดทางหลวงวังจันทร์

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านฉาง

 

 

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ชนิดผิวทาง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   378.181 657.521    2,213.737
    หมวดทางหลวงบ้านฉาง   56.837  96.636    344.037
3 0501  บ้านฉาง - มาบตาพุด 193+000 - 204+800 11.800  30.100  แอสฟัลท์ 97.875 
36  0201  มะขามคู่ - มาบข่า  21+592 - 36+887  15.295  36.794  แอสฟัลท์  174.914 
3376  0100  บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  1+000 - 30+742  29.742  29.742  แอสฟัลท์  98.298 

'