f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
หมวดทางหลวงบ้านฉาง
ลงวันที่ 09/12/2561

 

                           

 

            นายอภิชัย  ศุกระกาญจนะ

                  หัวหน้าหมวดทางหลวงแกลง

   ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านฉาง 

 

 

ทางหลวง หมายเลข ตอน กม. - กม. ระยะทาง ทางบำรุง ปริมาณงาน
หมายเลข ควบคุม จริง ต่อ 2 ช่องจราจร แอสฟัลท์ คอนกรีต (หน่วย)
    แขวงทางหลวงระยอง   423.644 785.038   751.767 33.271  2,733.480
    หมวดทางหลวงบ้านฉาง   68.754  122.594 119.553  3.041  438.683
3 0501  พลูตาหลวง - มาบตาพุด 186+307 - 207+000 20.693  49.400 47.610 1.790 165.152
36 0201 มะขามคู่ - มาบข่า 21+175 - 36+887 15.712 39.795 38.544 1.251 158.744
332  0200  ทุ่งโปร่ง - สำนักท้อน 11+880 - 4+487  2.607 2.607 2.607   10.402
3376  0100  บ้านฉาง - ถนนซอย 13 ของนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง  1+000 - 30+742  29.742  30.742 30.742   104.385

 

หมวดทางหลวงบ้านฉาง  50 หมู่ 5  ตำบลบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  21130

โทรศัพท์  0 3860 3191


'