f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประกาศแขวงทางหลวงระยอง เรื่อง ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอน ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง
ลงวันที่ 09/03/2563

แขวงทางหลวงระยอง ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ วัดหนองพะวา ถนนสาย 3471 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
155 ดาวน์โหลด

'