แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 จัด?กิจกรรม?วัน?ทำความสะอาด?ใหญ่? (Big Cleaning Day)? ประจำ?ปี? 2566
ลงวันที่ 04/08/2566
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นาย?สุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ระยอง พร้อม?เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัด?กิจกรรม?วัน?ทำความสะอาด?ใหญ่? (Big Cleaning Day)? ประจำ?ปี? 2566
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

'