แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จ.ระยอง
ลงวันที่ 07/10/2562

 โครงการก่อสร้างสาย ต.มาบตาพุด - อ.นิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) จ.ระยอง

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ระยะเวลาทำการ 1,080 วัน

 

โดยมี บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายพิทยา เศรษฐิเวียงภูบาล  

 

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กันยายน  2564

ผลงานประจำเดือน

4.669 %

ผลงานรวมได้

65.181 %

แผนงานประจำเดือน

5.112 %

แผนงานรวม

63.854 %

ช้ากว่าแผน

+  1.327 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - งานขยายสะพานช่วง กม.1+305,2+452,4+066 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง มีสาธารณูปโภคติดขัดงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อก๊าซของ ปตท. ท่อน้ำของบริษัทไทแทฟฟิต้า ท่อก๊าซของ พีทีที โกลบอล ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง ปัจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบ

     - งานขยายสะพานช่วง กม.6+423,7+006,7+570,9+779,10+659,13+100 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง มีสาธารณูปโภคติดขัดงานก่อสร้าง ได้แก่ ท่อก๊าซของ ปตท. ท่อน้ำของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ท่อส่งก๊าซของ ปตท. ท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคบ้านฉาง

     - ขาดแคลนแรงงานเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19

 ---------------------------------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562 430 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 7 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2562 359 ดาวน์โหลด
แจ้งปิดถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ช่วงกม.12+750 - กม.13+100 เพื่อยกสะพานลอย 498 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 304 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 264 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 2 - 8 มีนาคม 2563 297 ดาวน์โหลด
แผนผังการเบี่ยงการจราจร กม.0+000 - กม.1+100 และ กม.3+550 - กม.5+800 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563 703 ดาวน์โหลด
แผนผังและรูปถ่ายการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ระหว่าง วันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2563 407 ดาวน์โหลด

'