f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2
ลงวันที่ 20/10/2563

 

 

 

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 2

สัญญาที่

สท.2/29/2563  ลงวันที่  30 กันยายน 2563

วันเริ่มต้นสัญญา

1 ตุลาคม 2563

วันสิ้นสุดสัญญา

18 เมษายน 2566

ระยะเวลาทำการ

930 วัน

ค่างานตามสัญญา

696,383,500.00  บาท

ผู้รับจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์

มาตรฐานทาง

ชั้นพิเศษ 8 ช่องทางจราจร

 

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  ตุลาคม  2566

ผลงานประจำเดือน

0.178 %

ผลงานรวมได้

99.9224 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100.00 %

ช้ากว่าแผน

-  0.078 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กันยายน  2566

ผลงานประจำเดือน

0.218 %

ผลงานรวมได้

99.744 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100.00 %

ช้ากว่าแผน

-  0.256 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  สิงหาคม  2566

ผลงานประจำเดือน

4.951 %

ผลงานรวมได้

99.526 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100.00 %

ช้ากว่าแผน

-  0.474 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กรกฎาคม  2566

ผลงานประจำเดือน

4.614 %

ผลงานรวมได้

94.575 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100.00 %

ช้ากว่าแผน

-  5.425 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มิถุนายน  2566

ผลงานประจำเดือน

2.982 %

ผลงานรวมได้

89.961 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100.00 %

ช้ากว่าแผน

-  10.039 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤษภาคม  2566

ผลงานประจำเดือน

3.110 %

ผลงานรวมได้

86.979 %

แผนงานประจำเดือน

0.000 %

แผนงานรวม

100.00%

ช้ากว่าแผน

-  13.021 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  เมษายน  2566

ผลงานประจำเดือน

2.432 %

ผลงานรวมได้

83.869 %

แผนงานประจำเดือน

0.127 %

แผนงานรวม

100.00 %

ช้ากว่าแผน

-  16.131 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มีนาคม  2566

ผลงานประจำเดือน

1.504 %

ผลงานรวมได้

81.438 %

แผนงานประจำเดือน

0.867 %

แผนงานรวม

99.873 %

ช้ากว่าแผน

-  18.435 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2566

ผลงานประจำเดือน

1.223 %

ผลงานรวมได้

79.934 %

แผนงานประจำเดือน

0.874 %

แผนงานรวม

99.006 %

ช้ากว่าแผน

-  19.072 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มกราคม  2566

ผลงานประจำเดือน

1.983 %

ผลงานรวมได้

78.711 %

แผนงานประจำเดือน

2.332 %

แผนงานรวม

98.132 %

ช้ากว่าแผน

-  19.421 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  ธันวาคม  2565

ผลงานประจำเดือน

1.941 %

ผลงานรวมได้

76.728 %

แผนงานประจำเดือน

8.337 %

แผนงานรวม

95.800 %

ช้ากว่าแผน

-  19.072 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2565

ผลงานประจำเดือน

1.801 %

ผลงานรวมได้

74.787 %

แผนงานประจำเดือน

8.721 %

แผนงานรวม

87.463 %

ช้ากว่าแผน

-  12.676 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  ตุลาคม  2565

ผลงานประจำเดือน

4.841 %

ผลงานรวมได้

72.987 %

แผนงานประจำเดือน

8.387 %

แผนงานรวม

78.742 %

ช้ากว่าแผน

-  5.755 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กันยายน  2565

ผลงานประจำเดือน

5.454 %

ผลงานรวมได้

68.146 %

แผนงานประจำเดือน

8.319 %

แผนงานรวม

70.355 %

ช้ากว่าแผน

-  2.209 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  สิงหาคม  2565

ผลงานประจำเดือน

3.804 %

ผลงานรวมได้

62.692 %

แผนงานประจำเดือน

6.209 %

แผนงานรวม

62.036 %

เร็วกว่าแผน

+  0.656 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 --------------------------------------------------------------------- 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กรกฎาคม  2565

ผลงานประจำเดือน

1.752 %

ผลงานรวมได้

58.888 %

แผนงานประจำเดือน

5.213 %

แผนงานรวม

55.827 %

เร็วกว่าแผน

+  3.061 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มิถุนายน  2565

ผลงานประจำเดือน

0.942 %

ผลงานรวมได้

57.136 %

แผนงานประจำเดือน

4.924 %

แผนงานรวม

50.614 %

เร็วกว่าแผน

+  6.522 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤษภาคม  2565

ผลงานประจำเดือน

3.293 %

ผลงานรวมได้

56.194 %

แผนงานประจำเดือน

4.924 %

แผนงานรวม

45.690 %

เร็วกว่าแผน

+  10.504 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  เมษายน  2565

ผลงานประจำเดือน

1.021 %

ผลงานรวมได้

52.901 %

แผนงานประจำเดือน

4.786 %

แผนงานรวม

40.766 %

เร็วกว่าแผน

+  12.135 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มีนาคม  2565

ผลงานประจำเดือน

2.005 %

ผลงานรวมได้

51.880 %

แผนงานประจำเดือน

3.813 %

แผนงานรวม

35.980 %

เร็วกว่าแผน

+  15.900 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2565

ผลงานประจำเดือน

5.497 %

ผลงานรวมได้

49.875 %

แผนงานประจำเดือน

3.759 %

แผนงานรวม

32.167 %

เร็วกว่าแผน

+  17.708 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มกราคม  2565

ผลงานประจำเดือน

3.420 %

ผลงานรวมได้

44.378 %

แผนงานประจำเดือน

1.798 %

แผนงานรวม

28.408 %

เร็วกว่าแผน

+  15.970 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  ธันวาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

5.298 %

ผลงานรวมได้

40.958 %

แผนงานประจำเดือน

1.877 %

แผนงานรวม

26.610 %

เร็วกว่าแผน

+  14.348 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤศจิกายน  2564

ผลงานประจำเดือน

3.9784 %

ผลงานรวมได้

35.660 %

แผนงานประจำเดือน

2.090 %

แผนงานรวม

24.733 %

เร็วกว่าแผน

+  10.927 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  ตุลาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

4.624 %

ผลงานรวมได้

31.682 %

แผนงานประจำเดือน

2.174 %

แผนงานรวม

22.643 %

เร็วกว่าแผน

+  9.039 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กันยายน  2564

ผลงานประจำเดือน

1.972 %

ผลงานรวมได้

27.058 %

แผนงานประจำเดือน

2.059 %

แผนงานรวม

20.469 %

เร็วกว่าแผน

+  6.589 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  สิงหาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

3.848 %

ผลงานรวมได้

25.086 %

แผนงานประจำเดือน

2.059 %

แผนงานรวม

18.410 %

เร็วกว่าแผน

+  6.676 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กรกฎาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

1.371 %

ผลงานรวมได้

21.238 %

แผนงานประจำเดือน

2.070 %

แผนงานรวม

16.351 %

เร็วกว่าแผน

+  4.887 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มิถุนายน  2564

ผลงานประจำเดือน

3.511 %

ผลงานรวมได้

19.867 %

แผนงานประจำเดือน

2.557 %

แผนงานรวม

14.281 %

เร็วกว่าแผน

+  5.586 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

3.893 %

ผลงานรวมได้

16.356 %

แผนงานประจำเดือน

2.322 %

แผนงานรวม

3.343 %

เร็วกว่าแผน

+  4.632 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  เมษายน  2564

ผลงานประจำเดือน

5.772 %

ผลงานรวมได้

12.463 %

แผนงานประจำเดือน

3.354 %

แผนงานรวม

8.381 %

เร็วกว่าแผน

+  4.082 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มีนาคม  2564

ผลงานประจำเดือน

1.007 %

ผลงานรวมได้

6.691 %

แผนงานประจำเดือน

3.011 %

แผนงานรวม

5.027 %

เร็วกว่าแผน

+  1.664 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2564

ผลงานประจำเดือน

2.027 %

ผลงานรวมได้

5.684 %

แผนงานประจำเดือน

0.923 %

แผนงานรวม

2.016 %

เร็วกว่าแผน

+  3.668 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - การจราจรหนาแน่น ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

 

รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างทาง ประจำเดือน  มกราคม  2564

ผลงานประจำเดือน

2.191 %

ผลงานรวมได้

3.657 %

แผนงานประจำเดือน

0.559 %

แผนงานรวม

1.093 %

เร็วกว่าแผน

+  2.564 %

 ปัญหาและอุปสรรค

     - การจราจรหนาแน่น ติดขัดระบบสาธารณูปโภค (เสาไฟฟ้าและแนวท่อประปา)

 ---------------------------------------------------------------------

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผ่นพับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 2 ระหว่างกม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990 1194 ดาวน์โหลด
แผ่นพับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ช่วง อ.บ้านฉาง-ระยอง ตอน 1 ระหว่างกม.192+150 - กม.204+100 และ กม.204+600 - กม.208+400 ตอน 2 ระหว่างกม.208+400 - กม.210+445 และ กม.211+295 - กม.216+990 697 ดาวน์โหลด

'