f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
คณะผู้บริหาร
ลงวันที่ 01/02/2565

นายสุชาติ  เชาวน์เสฏฐกุล

MR.SUCHAT  CHAOWASETTHAKUL

 

ที่ทำงาน

แขวงทางหลวงระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 0 3861 1590 โทรสาร. 0 3861 3248

 *------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

ประวัติรับราชการ

2556 - 2556            นายช่างโยธาอาวุโส  แขวงทางหลวงกำแพงเพชร  สำนักงานทางหลวงที่ 4

2556 - 2560            นายช่างโยธาอาวุโส  แขวงทางหลวงตรัง  สำนักงานทางหลวงที่ 17

2560 - 2560            นายช่างโยธาอาวุโส  แขวงทางหลวงพังงา  สำนักงานทางหลวงที่ 17

2560 - 2565            นายช่างโยธาอาสุโส  แขวงทางหลวงสตูล  สำนักงานทางหลวงที่ 18

2565 - ปัจจุบัน          ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14


'